NEDERLANDSE BIJZONDERE VOORWAARDEN

De Nederlandse Bijzondere Voorwaarden vormen een aanvulling en, in voorkomend geval, een wijziging op de Algemene Voorwaarden betreffende het gebruik van het platform voor de verkoop van vorderingen, dat toegankelijk is via www.edebex.com en wordt geëxploiteerd door de nv Edebex, met maatschappelijke zetel in de Jules Cockxstraat 8-10 te 1160 Brussel, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0502.697.352.

Ze moeten samen met de Algemene Voorwaarden en de bepalingen of waarschuwingen op de website van Edebex of op de inschrijvingsformulieren worden gelezen die het geheel van de geldende contractuele bepalingen vormen voor de relaties tussen de nv Edebex en de Gebruiker van het Platform en de Edebex-diensten.

  1. Toepassing van de Nederlandse Bijzondere Voorwaarden

Nederlandse Vorderingen die via het Edebex-platform worden gekocht of verkocht moeten aan de Nederlandse Bijzondere Voorwaarden voldoen.

  1. Begrip ‘Nederlandse Vordering’

Een “Nederlandse Vordering” is elke vordering die ofwel (i) wordt overgedragen door een in België gevestigde Verkoper via het Edebex-platform, ofwel (ii) wordt overgedragen door een Verkoper via het Edebex-platform met dien verstande dat in dit laatste geval, de genoemde vorderingen minstens één van de twee volgende kenmerken vertoont: (a) de bepalingen van de genoemde vordering worden beheerst door het Nederlandse recht of (ii) de schuldenaar van de genoemde vordering is in Nederland gevestigd.

  1. Inschrijvingsvoorwaarden

3.1.      Op grond van artikel 4 van de Algemene Voorwaarden moet de rechtspersoon om ingeschreven te worden als Lid (commercieel bedrijf, maatschappelijk bedrijf,…) die zich wilt inschrijven, naar behoren zijn geregistreerd bij de bevoegde nationale autoriteit.

De bevoegde Nederlandse autoriteit is de Kamer van Koophandel.

Bovendien moet de rechtspersoon over een geldig Kamer van Koophandel-nummer (KvK-nummer) beschikken om ingeschreven te kunnen worden als Lid.

3.2.      Nederlandse Kopers moeten, vooraleer ingeschreven te worden als Lid, bij de bevoegde nationale autoriteiten nagaan of ze niet opeisbare handelsvorderingen mogen kopen.

Deze verplichting geldt uitsluitend voor de Koper, zonder dat Edebex moet nagaan of ze wordt nagekomen. In geval van de niet-naleving van deze verplichting zal Edebex in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen en/of schade die eruit zou voortvloeien, van welke aard dan ook.

  1. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is als enige geldig in geval van een geschil met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van deze Bijzondere Voorwaarden. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel (België) zijn als enige bevoegd voor de beslechting van dergelijke geschillen.

Supply Chain Finance