ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderhavige Algemene Voorwaarden bepalen op exhaustieve wijze de gebruiksvoorwaarden van het Verkoopplatform van schuldvorderingen, toegankelijk op het adres www.edebex.com en uitgebaat door de NV Edebex, met maatschappelijke zetel gelegen te Omega Court, Jules Cockx Straat 8-10 bus 2, 1160 Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0502.697.352.

In de mate zoals hierna bepaald, zullen al naargelang de Belgische, Franse, Nederlandse, Luxemburgse of Portugese Bijzondere Voorwaarden de huidige Algemene Voorwaarden aanvullen.

De Nederlandse Bijzondere Voorwaarden

De Belgische Bijzondere Voorwaarden

De Franse Bijzondere Voorwaarden

De Luxemburgse Bijzondere Voorwaarden

De Portugese Bijzondere Voorwaarden

 

 1. Voorwerp en toepassingsgebied van de Algemene Voorwaarden.

1.1  Het gebruik van het Edebex Verkoopplatform (hierna ook het Platform) en de Diensten die ermee verbonden zijn, is onderworpen aan de onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, van de Bijzondere Voorwaarden die van toepassing zullen zijn in functie van het land waarin de schuldvordering verkocht wordt (i.e. al naargelang het geval de Belgische, Franse, Nederlandse, Luxemburgse of, Portugese Bijzondere Voorwaarden) en van alle andere voorwaarden of disclaimers vermeld op de Edebex website of op de inschrijvingsformulieren die de Gebruikers dienen te downloaden en in te vullen teneinde schuldvorderingen te verkopen of te kopen.

De huidige Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en de andere voorwaarden of disclaimers vermeld op de Edebex website of op de inschrijvingsformulieren, maken samen het geheel der contractuele bepalingen uit die op de relaties tussen Edebex NV en de Gebruiker van het Edebex Platform en Diensten van toepassing zijn.

Bijgevolg ziet de Gebruiker af van zijn eigen algemene en/of bijzondere aankoop en/of verkoopsvoorwaarden.

1.2 Wanneer het gebruiksvoorwerp van het Edebex Verkoopplatform en de hiermee gepaard gaande Diensten de aankoop of het gebruik, welk verschillend is van de verkoop van schuldvorderingen door de Gebruiker, is, zijn onderhavige Algemene Voorwaarden als enige van toepassing op de contactuele relatie tussen, enerzijds, de NV Edebex en, anderzijds, de Gebruiker.

Wanneer het gebruiksvoorwerp van het Edebex Verkoopplatform en de hiermee gepaard gaande Diensten de verkoop van schuldvorderingen door de Gebruiker is, dienen onderhavige Algemene Voorwaarden samengelezen te worden met de Bijzondere Voorwaarden die van toepassing zijn in het land waarin de schuldvordering verkocht is. De Bijzondere Voorwaarden wijzigigen en vullen huidige Algemene Voorwaarden desgevallend aan. In geval er verschillen zijn tussen de onderhavige Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, zullen de Bijzondere Voorwaarden voorrang hebben.

1.3 De transacties gesloten tussen de Gebruikers middels het Edebex Platform worden eveneens uitsluitend beheersd door de onderhavige Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden die van toepassing zijn het de kwestieuze transactie. De specifieke voorwaarden die eventueel tussen Verkoper en Koper overeengekomen zijn, zijn niet tegenstelbaar aan Edebex, zelfs indien deze haar werden meegedeeld.

1.4 Edebex heeft, in haar naam en ten voordele van de Kopers, een Kredietverzekeringspolis afgelsoten teneinde de eventuele wanbetalingen van de via het Platform verworven schuldvorderingen te dekken voor het verzekerd bedrag, binnen de grenzen en onder de voorwaarden voorzien in deze Polis. De Kredietverzekeringspolis en de algemene voorwaarden van deze Polis maken geen deel uit van de overeenkomst gesloten tussen Edebex en de Koper en zij verlenen hem geen ander recht dan deze die hem worden erkend overeenkomstig huidige Algemene Voorwaarden.

 

 1. Definities en interpretatie

De volgende termen behelzen :

“Nominaal bedrag van de schuldvordering”: het totaalbedrag van de te koop aangeboden factuur (schuldvordering), inclusief belastingen.

“Financierbaar bedrag”: het bedrag van de te koop aangeboden schuldvordering dat effectief voor de verkoop ervan op het Platform wordt aangeboden na akkoord tussen Edebex en de Verkoper.

“Aankoopprijs”: de prijs die effectief betaald wordt door de Koper van de schuldvordering.

“Verkoopprijs”: de prijs van de schuldvordering zoals deze door Edebex aan de Verkoper van de schuldvordering is weergegeven.

“Kosten van de tekoopaanbieding”: de kosten van voorlegging van de schuldvordering, welke door de Verkoper van de schuldvordering verschuldigd zijn. Deze zijn exclusief belastingen weergegeven en blijven ten laste van de Verkoper van de schuldvordering, ongeacht of de factuur effectief verkocht werd of niet.

“Servicekosten”: de kosten die door de Verkoper van de schuldvordering verschuldigd zijn bij de effectieve verkoop van de schuldvordering. Deze worden exclusief belastingen weergegeven.

“Verzekerd bedrag”: het bedrag van de maximum dekking van een factuur door de Kredietverzekeraar.

“Gebruikers”: iedere persoon die de diensten van Edebex gebruikt of die met dit doel informatie overmaakt aan Edebex.

“Leden”:  de klanten die een overeenkomst met Edebex hebben afgesloten teneinde het Platform te gebruiken, hetzij om schuldvorderingen te verkopen, hetzij om ze te kopen.

“Edebex Platform” : de website uitgebaat door Edebex op het adres www.edebex.com met als doel de mogelijkheid te bieden aan de Leden om schuldvorderingen te verkopen of te kopen.

“Diensten” : de Bemiddelingsdiensten en de verwante diensten geleverd door Edebex in het kader van de terbeschikkingstelling van het Platform.

“Verkopers” : de Leden die het Edebex Platform gebruiken met het oog op het te koop aanbieden van een of meerdere schuldvorderingen waarvan zij de titularis zijn.

“Kopers”: de Leden die het Edebex Platform gebruiken om een of meerdere schuldvorderingen die te koop worden aangeboden op de website, aan te kopen.

“Schuldenaars”: de schuldenaars van de schuldvorderingen die worden verkocht via het Edebex Platform.

“Kredietverzekeringspolis” : de kredietverzekeringsovereenkomst aangegaan door Edebex bij de Kredietverzekeraar met het oog op het waarborgen, tot een zekere omvang en onder de voorwaarden beschreven in de Polis, van de vergoeding, door de betrokken overgedragen Schuldenaars, van de door de Kopers via het Platform verworven schuldvorderingen.

“Kredietverzekeraar”: de onderneming bij dewelke Edebex een Kredietverzekeringspolis heeft afgesloten.

“Betalingsdienst”: geheel van de diensten door Edebex tegen vergoeding uitgevoerd met het oog op het innen van de verkoopprijs van de schuldvorderingen of de betaling ervan, en het doorstorten van de ontvangen gelden aan de rechthebbende op grond van het mandaat dat werd gegeven aan Edebex.

“Derdenrekening”: rekening geopend door Edebex met het oog op, enerzijds, het innen van de prijs van de overdracht van de schuldvorderingen die verschuldigd is aan de Verkopers en, anderzijds, van de bedragen die op hun vervaldatum verschuldigd zijn door de overgedragen Schuldenaars.

“Overdracht van schuldvordering” : contractuele figuur waarbij de Verkoper aan de Koper het geheel van de rechten overdraagt, welke verbonden zijn aan de schuldvordering die te koop wordt aangeboden op het Edebex Platform, onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten uiteengezet in de artikelen 1689 en volgende van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, en in onderhavige Algemene Voorwaarden.

“Bijzondere Voorwaarden”: de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn in functie van het land waarin de schuldvordering te koop wordt aangeboden of aangekocht wordt en waarvan een kopij gedownload kan worden door de hypertext link te gebruiken die eigen is aan het betrokken land en die in het voorwoord van huidige Algemene Voorwaarden aangeduid is.

 1. Toegang tot de Diensten.

De toegang tot het Platform en de Diensten is voorbehouden aan de Leden die werden aanvaard door Edebex.

Deze toegang kan op elk moment en zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is in hoofde van Edebex, worden ingetrokken middels een eenvoudige kennisgeving, zij het definitief of tijdelijk (1) in geval van klachten door Kopers of Verkopers, derden of openbare of gerechtelijke autoriteiten, (2) in geval van fraude of verdenking van fraude, (3) of in de hypothese dat het betrokken Lid, om welke reden dan ook, niet langer voldoet aan de inschrijvings- of gebruiksvoorwaarden van het Platform, of dat hij bij de inschrijvingsprocedure en/of bij de aan-of verkoop van schuldvorderingen die door hem geplaatst of verworven zijn al dan niet bewust onjuiste informatie heeft meegedeeld aan Edebex of dat hij nagelaten heeft informatie te bezorgen die nuttig of belangrijk lijkt.

 1. Inschrijvingsvoorwaarden.

4.1 Om als Lid te mogen worden ingeschreven, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

(1) onder de vorm van een rechtspersoon zijn opgericht (handelsvennootschap, burgerlijke vennootschap, …) en rechtsgeldig ingeschreven te zijn bij de bevoegde nationale instantie.

(2) indien het een onderneming of insteling betreft, handelen via tussenkomst van een door Edebex aanvaard gemachtigd vertegenwoordiger, welke over de nodige volmachten beschikt om de vennootschap/instelling die hij vertegenwoordigt geldig te verbinden en van wie een kopij van het identiteitsdocument aan Edebex dient te worden overgemaakt op het moment van inschrijving. In geval van intrekking, ontslag of vervanging van de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap, verbindt het Lid zich ertoe Edebex hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en haar de identiteit en volmachten van de nieuwe vertegenwoordiger mee te delen. Bij gebreke hieraan kan Edebex onmiddellijk de toegang van het Lid intrekken en zal het Lid in ieder geval gebonden blijven, zowel ten opzichte van Edebex als ten opzichte van de Gebruikers, door de handelingen die in haar naam door de vertegenwoordiger waarvan de volmachten om welke reden dan ook werden ingetrokken zonder Edebex daarvan naar behoren te hebben ingelicht, werden uitgevoerd.

(3)  niet het voorwerp uitmaken van een faillissement, ontbinding, gerechtelijke of vrijwillige vereffening.

(4) niet het voorwerp uitmaken van veroordelingen of strafrechtelijke of administratieve vervolgingen voor inbreuken met een financieel karakter (witwassen, fiscale of sociale fraude, enz…), deze voorwaarde zijnde eveneens van toepassing op de wettelijke vertegenwoordigers van het Lid.

(5) het lidmaatschapsgeld voorzien bij artikel 5 hebben voldaan.

4.2 De aanvaarding als Lid wordt voor het overige overgelaten aan de vrije beoordeling van Edebex, die onder meer de inschrijving kan weigeren indien zij meent dat de informatie waarover zij beschikt aangaande de kandidaat, of, naar gelang het geval, diens vertegenwoordiger, haar geen voldoende waarborgen geeft over zijn solvabiliteit of om eender welke andere reden, zonder dat Edebex haar beslissing moet verantwoorden en zonder dat deze beslissing het voorwerp kan uitmaken van enige betwisting.

 1. Bedrag van de bijdrage.

Enkel de leden die in orde zijn met de betaling van de bijdrage, hebben toegang tot het Platform en de Diensten.

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage is bepaald op 150 €. Dit bedrag is op voorhand te betalen op de dag van de verjaardag van de overeenkomst en voor het eerst bij de inschrijving. Het abonnement is hernieuwbaar bij stilzwijgende verlenging voor nieuwe periodes van een jaar behoudens vroegtijdige verbreking welk minstens een maand voor de einddatum dient te geschieden. Het Lid geeft toestemming aan Edebex om de jaarlijkse bijdrage af te houden van zijn kredietkaart.

In geval van de intrekking van het lidmaatschap van het Lid om welke reden ook, zal de bijdrage die betaald werd voor de lopende periode niet worden terugbetaald.

Het bedrag van de bijdrage houdt rekening met het aantal ratingaanvragen zonder het te koop aanbieden van facturen. Deze aanvragen brengen kosten met zich mee voor Edebex. Indien het aantal ratingaanvragen buitensporig is (meer dan 10 aanvragen per werkelijke tekoopaanbieding van een schuldvordering), zal de inschrijving van het Lid geschorst worden en zal hij uitgenodigd worden om een nieuwe bijdrage te betalen voor de lopende periode. De betaling van deze nieuwe bijdrage zal in geen geval de verjaardagsdatum van de overeenkomst wijzigen, welke deze van de initiële betaling van de jaarlijkse bijdrage door het Lid ten tijde van zijn inschrijving zal blijven.

 1. Aanvaarding van schuldvorderingen – Voorwaarden.

6.1 Enkel de schuldvorderingen die werden goedgekeurd door Edebex, kunnen te koop worden aangeboden op het Platform.

De Verkoper zal aan Edebex een kopij moeten overmaken van de titel die de schuldvordering inhoudt (factuur) onder de vorm van een PDF document.

Voorafgaandelijk aan de tekoopaanbieding van een schuldvordering behoudt Edebex zich het recht voor om aan de Verkoper ieder relevant document op te vragen dat betrekking heeft op deze schuldvordering en op de contractuele relatie die de Verkoper met de Schuldenaar bindt (factuur, overeenkomst,…). Zo is de Verkoper, naast diens algemene informatieverplichting wat betreft alle aangelegenheden die a priori relevant lijken, eveneens gehouden tot het overmaken, op het eerste verzoek van Edebex, van alle informatie of documenten die nodig zijn teneinde de aard, de kwaliteit en de oorsprong van de schuldvordering na te gaan. Indien de Verkoper in gebreke blijft deze documenten en informatie spontaan of, desgevallend, binnen de meegedeelde temrijn, over te maken, zal de Verkoper samen met Schuldenaar solidair gehouden zijn tot de betaling van de schuldvordering aan de Koper.

Het is de Verkoper formeel verboden om schuldvorderingen die hij op vennootschappen heeft waarin hij of zijn vertegenwoordigers, feitelijk mandatarissen of aandeelhouders over deelnemingen, mandaten of eender welke andere belangen beschikken, te plaatsen. Iedere tekortkoming aan deze bepaling kan de onmiddellijke intrekking van de toegang voor de in overtreding zijnde Verkoper met zich meebrengen en de Verkoper zal tevens solidair gehouden zijn met de Schuldenaar tot betaling van de schuldvordering aan de Koper.

6.2 Schuldvorderingen op particulieren worden niet aanvaard.

6.3 Enkel de schuldvorderingen die gematerialiseerd zijn in een factuur (of in een staat van kosten en erelonen indien de schuldeiser zelfstandig is), worden aanvaard voor verkoop. Het Nominale bedrag van de schuldvordering mag niet lager zijn dan 5.000 €. Edebex houdt zich evenwel het recht voor om schuldvorderingen van minder dan 5.000 € te aanvaarden, naar eigen goeddunken.

6.4 De facturen waarvan de vervaldatum minder dan 20 dagen bedraagt vanaf de datum waarop ze te koop werden aangeboden of meer dan 120 dagen vanaf de datum van uitgifte van de factuur, worden niet aanvaard, behoudens uitdrukkelijke andersluidende beslissing van Edebex.

6.5 Edebex behoudt zich het recht voor om een schuldvordering te verwerpen zonder haar beslissing te moeten verantwoorden.

6.6 Voor elke schuldvordering stelt Edebex aan de Verkoper een minimum verkoopbedrag voor, welke gebaseerd is op het Financierbaar bedrag van de schuldvordering. De Verkoper keurt de voorgestelde Verkoopprijs goed door zijn factuur naar Edebex te richten en door de Kosten van de tekoopaanbieding te betalen.

De Verkoper geeft toelating aan Edebex om de Verkoopprijs van de schuldvordering te verhogen.

6.7 De Verkoper dient Edebex et informeren van elk element dat ertoe zou kunnen leiden dat de schuldvordering geheel of gedeeltelijk ontbetaald blijft door de Schuldenaar (korting, betwisting van de factuur, schuldvergelijking, faillissement, vereffening, gerechtelijke reorganisatie enz.). Dit betreft zowel elementen die plaatsvonden vóór de tekoopaanbieding van de schuldvordering als deze die plaatsvonden na de tekoopaanbieding ervan. Bij gebreke hieraan zal de Verkoper samen met de Schuldenaar solidair gehouden zijn tot de betaling van het Nominaal bedrag van de schuldvordering aan de Koper.

De Verkoper waarborgt voor zover als nodig dat de schuldvordering die hij wenst te koop aan te bieden niet het voorwerp uitmaakt van een beslag of een inpandgeving, en niet het voorwerp uitmaakt van schuldvergelijking of werd betwist door de Schuldenaar. In het geval dat de schuldvordering betwist werd door de Schuldenaar of dat deze aan Edebex heeft laten weten dat hij ze geheel of gedeeltelijk betwist om welke reden dan ook, wordt deze, naargelang het geval, geweigerd of onmiddellijk uit de verkoop genomen. Indien deze factuur reeds verkocht zou zijn geworden, zal de Verkoper gehouden zijn om het Nominaal bedrag van de schuldvordering aan de Koper te betalen.

6.8 Wanneer hij een schuldvordering te koop aanbiedt, is de Verkoper verplicht om Edebex in te lichten van iedere andere vervallen factuur die niet geheel betaald zou zijn geworden door de Schuldenaar. Bij gebreke hieraan zal de Verkoper samen met de Schuldenaar solidair gehouden zijn tot de betaling van het Nominaal bedrag van de schuldvordering aan de Koper.

In geval van faillissement van de Schuldenaar of in geval van gerechteljike reorganisatie of iedere andere collectieve procedure die tegen hem geopend werd, zal het voorhanden zijn van een eerdere wanbetaling door de Schuldenaar worden vermoed, tot en met het bewijs van het tegendeel door de Verkoper wordt aangebracht.

6.9 Onverminderd de voorwaarden vastgelegd bij Artikelen 6.1. tot 6.8. hierboven, behoudt Edebex zich het discretionair recht voor om een schuldvordering te weigeren, indien zij onder meer meent dat deze niet aan alle vereiste betrouwbaarheidswaarborgen voldoet, en dit zonder beroepsmogelijkheid voor de Verkoper.

6.10 De schuldvorderingen kunnen enkel betrekking hebben op geleverde goederen of diensten. Voorschotfacturen of facturen voor aanbetalingen worden uitdrukkelijk geweigerd.

6.11 De schuldvorderingen dienen te zijn opgesteld in EURO.

6.12 De schuldenaren van de schuldvorderingen die te koop aangeboden worden moeten hun maatschappelijke zetel hebben in een van de volgende landen : Duitsland, België, Frankrijk, Gibraltar, Luxemburg, Italië, Nederland, Verenigd Koninkrijk.

6.12 De Schuldenaars van te koop aangeboden schuldvorderingen dienen over een maatschappelijke zetel in één van de volgende landen te beschikken: Belgïe, Duitsland, Frankrijk, Gibraltar, Italië, Luxemburg, Monaco, Nederland, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland.

 1. Kosten en commissies.

7.1 Elke aanvraag tot plaatsing van een schuldvordering met het oog op het te koop aanbieden ervan op het Edebex Platform, geeft aanleiding tot de betaling door de Verkoper van de Kosten van de tekoopaanbieding, waarvan het bedrag of het percentage hem voorafgaandelijk aan de tekoopaanbieding van de schuldvordering zal worden meegedeeld.

Geen schuldvordering zal toegelaten worden voor verkoop op het Platform zolang Edebex geen bevestiging heeft ontvangen van de betalingsinstelling van de Verkoper van haar toestemming tot debitering of betaling van de Kosten van de tekoopaanbieding.

Een factuur voor een overeenstemmend bedrag zal naar de Verkoper worden verstuurd bij de ontvangst door Edebex van de betalingsbevestiging.

7.2 In geval de schuldvordering zou worden verworpen in de gevallen voorzien bij artikel 6, zullen de aan de Verkoper gefactureerde administratieve kosten niet worden terugbetaald.

7.3 Naast de Kosten voor de tekoopaanbieding zoals voorzien in Artikel 7.1., zal Edebex van de Verkoper de Servicekosten ontvangen waarvan het bedrag of het percentage hem voorafgaandelijk aan de tekoopaanbieding van de schuldvordering zal worden meegedeeld in geval van verkoop van de schuldvordering op het Platform.

In het geval de door de Verkoper geplaatste schuldvordering aan hem wordt betaald door de Schuldenaar voorafgaandelijk aan de sluiting van de verkoop en/of van de kennisgeving van de Overdarcht van schuldvordering, zal Edebex verminderde Servicekosten innen, welke 1% excl. BTW op het bedrag van de schuldvordering zullen bedragen.

De Verkoper geeft bij onderhavige Algemene Voorwaarden aan Edebex de toelating om het bedrag van de krachtens artikel 7.3 verschuldigde Servicekosten op de bedragen geïnd in zijn naam, af te houden.

7.4. In geval de Gebruiker in gebreke blijft enig aan Edebex verschuldigd bedrag te betalen (Kosten van tekoopaanbieding, Servicekosten, commissies,…) behoudt Edebex zich het recht voor om deze bedragen af te houden van iedere factuur die naderhand door de Verkoper te koop zal worden aangeboden.Edebex behoudt zich tevens het recht voor om dit bedrag af te houden van de door haar geïnde bedragen die aan de Verkoper moeten worden doorgestort. Bovendien zullen de nalatigheidsinteresten, het schadebeding en de kosten van opening van een dossier bij de Kredietverzekeraar tevens mogen worden afgehouden van bovenvermelde bedragen en facturen in geval van solidaire aansprakelijkheid van de Gebruiker en de Verkoper.

 1. Plaatsing van de goedgekeurde schuldvorderingen op het Platform

8.1 Zodra zij definitief goedgekeurd werd door Edebex, wordt de schuldvordering online geplaatst op het Platform.

De plaatsing van een schuldvordering op het Edebex Platform wordt gelijkgesteld met het onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanbod van de schuldvordering, overeenkomstig de voorwaarden vervat in onderhavige Algemene Voorwaarden.

8.2 Eens de aanvraag tot plaatsing wordt aanvaard door Edebex, mag de Verkoper zijn aanbod tot verkoop slechts intrekken mits voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van Edebex en mits betaling van een bedrag gelijk aan de commissie die Edebex had kunnen afhouden van het verkoopbedrag.

8.3 Elk door een Lid-Koper aanvaard aanbod tot verkoop van een schuldvordering wordt gelijkgesteld met een verkoopovereenkomst en houdt de onherroepelijke verbintenis in van de Koper om in de rechten van de Verkoper gesubrogeerd te worden ten aanzien van de Schuldenaar van de schuldvordering, ten belope van en onder voorbehoud van de volledige betaling van de Aankoopprijs.

8.4 De Verkoper geeft een onherroepelijk mandaat aan Edebex om in zijn naam de Aankoopprijs verschuldigd door de Koper te innen op de Derdenrekening zoals bedoeld in artikel 2.

 1. Procedure voor aankoop van schuldvorderingen.

9.1 De schuldvorderingen die te koop worden aangeboden, worden onder vereenvoudigde vorm weergegeven op het Platform.

Elk op het Platform gepubliceerd aanbod vermeldt:

 • de vervaldatum van de factuur
 • de door de Kredietverzekeraar toegekende rating
 • de dekkingsgraad van de verzekering
 • het land waarin de Schuldenaar gevestigd is
 • de stad waarin de Verkoper gevestigd is
 • het Nominaal bedrag van de schuldvordering
 • de Aankoopprijs

Indien de Gebruiker een schuldvordering die wordt aangeboden op het Platform wenst aan te kopen, wordt hij uitgenodigd om het aankoopformulier in te vullen en om, door te klikken op de link ad hoc, te bevestigen dat hij het desbetreffende aanbod tot verkoop aanvaardt onder de voorwaarden vastgelegd in de onderhavige Algemene Voorwaarden.

9.2 Eens hij zijn aankoop bevestigd heeft, ontvangt de Koper de informatie van Edebex welke nodig is om over te kunnen gaan tot betaling van de schuldvordering, namelijk:

– de identiteit en de volledige contactgegevens van de Verkoper :

– het nummer van de Derdenrekening waarop de Aankoopprijs dient te worden gestort.

Deze informatie wordt op geldige wijze overgemaakt door Edebex aan de Koper via gewone e-mail op het adres dat door deze laatste werd opgegeven bij zijn inschrijving.

9.3 Indien de Gebruiker niet is teruggekomen op zijn aankoop, is hij gehouden over te gaan tot betaling van de Verkoopsprijs van de schuldvordering op de Derdenrekening van Edebex binnen de 2 uur na de verzending van de informatie bedoeld in artikel 9.2. hierboven.

Bij gebreke hieraan houdt Edebex zich het recht voor de aankoop te annuleren en de Schuldvordering opnieuw te koop aan te bieden op het Platform.

In het geval de Koper herhaaldelijk de Verkoopprijs niet zou betalen binnen de hierboven vermelde termijn, behoudt Edebex zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Koper te schorsen dan wel te blokkeren.

9.4 Indien blijkt dat de overeengekomen prijs door de Koper effectief werd voldaan, bevestigt Edebex de transactie aan de partijen via afzonderlijke e-mails en stuurt zij een kopij van de titel van de schuldvordering aan de Koper. De Verkoopprijs zal door Edebex worden doorgestort aan de Verkoper binnen de 24 uur na de ontvangst van de gelden, onder aftrek van de door de Verkoper krachtens artikel 7.3 verschuldigde Servicekosten.

De schuldvordering wordt van het Platform verwijderd en Edebex richt een factuur, die gelijk is aan de verschuldigde Servicekosten welke maximaal 2.75% (excl. BTW) van het Verkoopbedrag bedragen, aan de Verkoper. Deze factuur is contant te betalen. De Verkoper machtigt voor zover als nodig Edebex om het bedrag van de kostenfactuur af te houden van de geïnde bedragen.

9.5 Behoudens de bepalingen van artikel 6, 7.1 en 11 is de Verkoper, in het geval de Schuldenaar de schuldvordering zou betwisten na de effectieve verkoop ervan via het Edebex Platform, gehouden het Nominaal bedrag van de schuldvordering onmiddellijk terug te betalen aan de Koper. Indien de terugbetaling niet gebeurd is binnen de 5 dagen vanaf de kennisgeving van de betwisting aan de Verkoper, zal Edebex het recht hebben het aan de Koper terug te betalen bedrag af te houden van de opbrengst van de verkoop van enige andere schuldvordering die door de Verkoper op het Edebex Platform werd geplaatst.

9.6 Edebex is de enige gesprekspartner van de Koper. Hij mag in geen geval rechtstrteeks contact opnemen met de Verkoper, de Schuldenaar of de Kredietverzekeraar, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Edebex. Edebex is tevens de enige gesprekspartner van de Verkoper en het is deze laatste verboden om rechtsreeks contact op te nemen met de Koper.

 1. Kennisgeving van de Overdracht van Schulvorderingen en inontvangstname van de Verkoopprijs.

Zodra de transactie bevestigd is, stelt Edebex de Schuldenaar in kennis van de overdracht van de schuldvordering ten voordele van de Koper, waarbij zij deze uitnodigt om over te gaan tot de betaling van de schuldvordering op de Derdenrekening op de contractuele vervaldatum .

De partijen bij de transactie geven hiertoe een onherroepelijk mandaat aan Edebex om over te gaan tot de kennisgeving van de Overdracht aan de Schuldenaar, teneinde deze tegenstelbaar te maken. Geen enkele beroepsmogelijkheid kan worden uitgeoefend door de Verkoper of de Koper tegen Edebex betreffende deze kennisgeving.

De partijen geven eveneens een onherroepelijk mandaat aan Edebex om over te gaan tot het innen van de overgedragen schuldvordering voor rekening van de Koper op de Derdenrekening zoals bedoeld in artikel 2, waarbij Edebex binnen de 24 werkuren vanaf de ontvangst ervan de gelden dient door te storten aan de Koper.

 1. Betwisting en niet-betaling van de schuldvordering op haar vervaldatum.

11.1 In geval van betwisting van de factuur door de Schuldenaar na de effectieve verkoop ervan, verbindt de Verkoper zich ertoe om het Nominaal bedrag van de schuldvordering binnen de drie werkdagen aan de Koper te betalen.

In geval van fraude door de Verkoper, verbindt deze laatste zich ertoe om het Nominaal bedrag van de schuldvordering binnen de drie werkdagen aan de Koper te betalen.

11.2 In het geval de Schuldenaar een deel van of het geheel van de schuldvordering weigert te betalen omwille van schuldvergelijking met een bedrag dat de Verkoper hem verschuldigd zou zijn (korting, niet vervallen factuur, enz), verbindt de Verkoper zich ertoe om het verschil tussen het bedrag dat effectief betaald werd door de Schuldenaar en het Nominaal bedrag van de schuhldvordering binnen de drie werkdagen aan de Koper te betalen.

11.3 De prijs die alzo betaald zal zijn door de Verkoper zal eerst worden aangewend om de nalatigheidsinteresten, het schadebeding en de kosten van opening van het dossier bij de Kredietverzekeraar te dekken.

11.4 In geval van wanbetaling door de Schuldenaar, zelfs gedeeltelijk, behoudt Edebex zich het recht voor om alle invorderingskosten die werden aangegaan, hieronder begrepen de kosten van opening van het dossier bij de Kredietverzekeraar, te vorderen van de Verkoper, met een minimum van 500 €. De Koper erkent uitdrukkelijk dat Edebex het recht heeft om hem te vertegenwoordigen jegens de Verkoper, de Schuldenaar en/of enige andere derde voor elk gerechtelijk of buitengerechtelijk geschil dat zou voortvloeien uit het gebruik van het Platform.

11.5 In geval van betaling door de Schuldenaar aan de Verkoper, is de Verkoper gehouden om het bedrag van de Verkoopprijs binnen de drie (3) werkdagen van de ontvangst van de betaling door te storten op de Derdenrekening van Edebex. In geval de Verkoper in gebreke blijft het volledig bedrag binnen de vooropgestelde termijn te betalen, zal deze laatste, bovenop het bedrag van de Verkoopprijs, een schadevergoeding van 10% van de Verkoopprijs, met een minimum van 500 €, evenals interesten aan de interestvoet van 12% per jaar, verschuldigd zijn.

11.6 Edebex garandeert geenszins de effectieve betaling van de Schuldvordering op de contractuele vervaldatum aan de Koper. In het geval van faling van de Schuldenaar, zal Edebex de Kredietverzekeraar doet tussenkomen binnen de grenzen en onder de voorwaarden voorzien in de Kredietverzekeringspolis.

Indien de Koper zelf minnelijke of gerechtelijke stappen onderneemt tegen de overgedragen Schuldenaar teneinde het bedrag van zijn schuldvordering te bekomen, zal Edebex geen opvolging, noch tussenkomst waarborgen zowel ten aanzien van de Schuldenaar, als ten aanzien van de Kredietverzekeraar. De Koper neemt zulk een beslissing op eigen risico en hij draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. In dit geval neemt hij onder meer het risico dat hij de waarborg toegekend door de Kredietverzekeraar verliest, hetgeen hij uitdrukkelijk aanvaardt.

De Koper kent uitdrukkelijk aan Edebex het recht toe om hem ten aanzien van de Schuldenaar en/of enige andere derde te vertegenwoordigen in elk gerechtelijk en/of buitengerechtelijk geschil, welk zou voortvloeien uit het gebruik van het Platform.

11.7 Ten aanzien van de Kredietverzekeraar blijft Edebex de enige begunstigde van de Kredietverzekeringspolis. De Koper is bijgevolg in kennis gesteld van het feit dat in geval er beroep wordt gedaan op de waarborg van de Kredietverzekeraar, enkel Edebex het recht heeft om de eventueel verschuldigde vergoedingen in toepassing van de Polis te ontvangen, waarbij Edebex deze zonder uitstel en ten laatste binnen de 15 dagen na de ontvangst van de gelden aan de onbetaalde Koper dient door te storten.

Op uitdrukkelijk verzoek van de Koper aan Edebex, maakt Edebex hem volgende elementen betreffende de Verzekeringspolis over:

– dekkingsgraad van de schuldvordering

– betalingstermijnen van de waarborg

– de ten laste van de Koper liggende invorderingskosten van de schuldvordering

– de provisies, gevraagd door de Kredietverzekeraar

 1. Schuldenaar in moeilijkheden.

12.1 In geval van faillissement of procedure tot gerechtelijke reorganisatie ingesteld tegen de Schuldenaar, behoudt Edebex zich het recht voor om een aangifte van schuldvordering in te dienen voor iedere factuur die effectief verkocht werd via het Platform.

Voor zover als nodig geeft de Verkoper aan Edebex een onherroepelijk mandaat om het faillissementsdossier van een zijner Schuldenaars ter griffie van de Rechtbank van koophandel of in het solvabiliteitsregister te raadplegen, al naargelang het geval.

12.2 De Verkoper geeft Edebex onherroepelijk mandaat om, in zijn naam, een uittreksel uit het strafregister van diens Schuldenaar op te vragen bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

 1. Fraude van de Verkoper.

13.1 In geval van vermoeden van fraude of van niet conform gebruik der Diensten door de Verkoper, behoudt Edebex zich het discretionnair recht voor om een intern onderzoek te openen en om in dit opzicht iedere inlichting te vergaren die kan toelaten om de vermoedens te bevestigen of te ontkrachten.

De hiermee gepaardgaande onderzoekskosten, welke forfaitair begroot worden op 2,75% van het bedrag van de litigieuze schuldvordering, onder voorbehoud van vermeerdering mochten deze hoger blijken te zijn, zullen ten laste worden gelegd van de Verkoper, ongeacht of de factuur naderhand aanvaard zal worden of niet voor de verkoop ervan op het Edebex Platform. De Verkoper laat Edebex toe om het bedrag van de onderzoekskosten van diens kredietkaart af te houden.

13.2 In geval van fraude, poging tot fraude, bedrog of gebruik van het Platform met een frauduleus oogmerk door de Verkoper, behoudt Edebex zich het recht voor om de betaling te eisen van de som van 10.000 € ten titel van schadevergoeding voor de technische, administratieve en juridische kosten die voortvloeien uit de (poging tot) fraude of het bedrog. Edebex behoudt zich het recht voor om het recht tot haar Diensten aan deze Verkoper te ontzeggen, evenals om diens inschrijving in te trekken, zonder terugbetaling van de bijdrage.

Onder bedrog of fraude wordt onder meer, doch niet enkel, verstaan: het opstellen van valse facturen, identiteitsdiefstal, overeenstemming tussen de Verkoper en de Schuldenaar, het bewust nalaten informatie mee te delen die Edebex of de Gebruikers van het Platform zou kunnen schaden, het bewust meedelen van foutieve informatie die Edebex of de Gebruikers van het Platform zou kunnen schaden, enz.

 1. Beperking van aansprakelijkheid.

14.1. Edebex is slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Zij garandeert de solvabiliteit van de Schuldenaars van de schuldvorderingen die werden aangekocht via het Platform niet. De aanduidingen van solvabiliteit worden ter beschikking gesteld van de Koper ten indicatieve titel, op basis van de waarderingen uitgevoerd door de Kredietverzekeraar.

14.2 Edebex garandeert geensizns de betaling van de schulvordering door de Schuldenaar, noch de dekking van de schuldvordering door de Kredietverzekeraar. Edebex waarborgt enkel in haar naam een verzekeringspolis te hebben afgesloten met de Kredietverzekeraar, ten voordele van de Kopers. Te dien titel is Edebex slechts een tussenpersoon tussen de Kredietverzekeraar en de Kopers.

14.3 Edebex verbindt zich ertoe om na te gaan of de facturen op het eerste zicht aanvaardbaar en conform lijken, vooraleer zij de schuldvordering op het Platform aanvaardt, zonder dat dit enig resultaatsverbintenis in haar hoofd impliceert. Enkel de schuldvorderingen die betrekking hebben op een Schuldenaar die door de Kredietverzekeraar verzekerbaar werd geacht op het ogenblik van de validering van de schuldvordering, worden aanvaard door Edebex.

Edebex gaat bovendien na of een nieuw Lid a priori voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden beschreven in artikel 4, op basis van de informatie die door het Lid worden meegedeeld op het ogenblik van zijn inschrijving, zonder dat zij gehouden is om andere verificaties uit te voeren en zonder dat dit enig resultaatsverbintenis in haar hoofd impliceert.

Edebex kan onder meer niet aansprakelijk worden gesteld voor de evenetuele onjuistheden die bewust of niet bewust door het Lid, de Koper of de Verkoper worden meegedeeld in het kader van een verkoop of van het gebruik van het Platform, noch voor de onjuistheid van de solvabiliteitswaardering die aan de Koper wordt overgemaakt.

14.4 Edebex vervult slechts de rol van tussenpersoon in de Verkoop en de aankoop van Schuldvorderingen. Deze verkoop doet geen andere verplichtingen ontstaan in  hoofde van Edebex dan diegene voorzien in de onderhavige Algemene Voorwaarden. Edebex kan in geen geval worden betrokken of in zake worden geroepen in het kader van een eventueel geschil tussen de Koper en de Verkoper, of tussen de Koper en de Schuldenaar.

14.5 Edebex is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de laattijdige mededeling of het niet meedelen van de informatie of bevestigingen die van de Koper en/of de Verkoper vereist zijn, overeenkomstig artikel 9.

14.6 Edebex kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van (pogingen tot) fraude en overtredingen door Leden of door iedere derde, gepleegd via het Platform.

 1. Overige

15.1 De kennisgevingen voorzien in onderhavige Algemene Voorwaarden worden geldig gedaan door Edebex op het e-mailadres dat werd medegedeeld door het Lid bij zijn inschrijving.

15.2 Edebex behoudt zich het recht voor om huidige Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen. Iedere wijziging of aanpassing van de Algemene Voorwaarden zal van kracht worden onmiddellijk na de publicatie van de nieuwe bepalingen op haar website en de nieuwe versie wordt geacht uitdrukkelijk aanvaard te zijn geworden door de Gebruikers en Leden van het Platform, ongeacht hun identiteit.

De toegang tot de Algemene Voorwaarden wordt op ieder ogenblik op een leesbare en duurzame drager gegarandeerd op de Edebex website, via volgende link: https://edebex.com/BE-nl/gebruiksvoorwaarden/. Bovendien worden de Algemene Voorwaarden aan elk nieuw Lid per email opgestuurd, evenals aan ieder Lid in geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden.

15.3 Schuldvergelijking geldt steeds van rechtswege tussen de wederkerige schulden van Edebex en haar Leden, zelfs  in geval van failissement en ongeacht de oorzaak of oorsprong van de schuld.

15.4 Alle communicatie tussen Edebex en de Leden en Gebruikers, ongeacht hun statuut, is vertrouwelijk. Iedere mededeling, zelfs gedeeltelijk, van informatie die tussen Edebex en het Lid of de Gebruiker werd uitewisseld zal aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding in hoofde van de partij die huidig confidentialiteitsbeding schendt, met een minimum van 500 € per overtreding.

15.5 Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Supply Chain Finance