BELGISCHE BIJZONDERE VOORWAARDEN

De Belgische Bijzondere Voorwaarden vormen een aanvulling en, in voorkomend geval, een wijziging op de Algemene Voorwaarden betreffende het gebruik van het platform voor de verkoop van vorderingen, dat toegankelijk is via www.edebex.com en wordt geëxploiteerd door de nv Edebex, met maatschappelijke zetel in de Jules Cockxstraat 8-10 te 1160 Brussel, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0502.697.352.

Ze moeten samen met de Algemene Voorwaarden en de bepalingen of waarschuwingen op de website van Edebex of op de inschrijvingsformulieren worden gelezen die het geheel van de geldende contractuele bepalingen vormen voor de relaties tussen de nv Edebex en de Gebruiker van het Platform en de Edebex-diensten.

  1. Toepassing van de Belgische Bijzondere Voorwaarden

Belgische Vorderingen die via het Edebex-platform worden gekocht of verkocht moeten aan de Belgische Bijzondere Voorwaarden voldoen.

  1. Begrip ‘Belgische Vordering’

Een “Belgische Vordering” is elke vordering die ofwel (i) wordt overgedragen door een in België gevestigde Verkoper via het Edebex-platform, ofwel (ii) wordt overgedragen door een Verkoper via het Edebex-platform met dien verstande dat in dit laatste geval, de genoemde vorderingen minstens één van de twee volgende kenmerken vertoont: (a) de bepalingen van de genoemde vordering worden beheerst door het Belgisch recht of (ii) de schuldenaar van de genoemde vordering is in België gevestigd.

  1. Inschrijvingsvoorwaarden

3.1.      Op grond van artikel 4 van de Algemene Voorwaarden moet de rechtspersoon om ingeschreven te worden als Lid (commercieel bedrijf, maatschappelijk bedrijf,…) die zich wilt inschrijven, naar behoren zijn geregistreerd bij de bevoegde nationale autoriteit.

De bevoegde Belgische autoriteit is de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Bovendien moet de rechtspersoon over een geldig Ondernemingsnummer beschikken om ingeschreven te kunnen worden als Lid.

3.2.      Belgische Kopers moeten, vooraleer ingeschreven te worden als Lid, bij de bevoegde nationale autoriteiten nagaan of ze niet opeisbare handelsvorderingen mogen kopen.

Deze verplichting geldt uitsluitend voor de Koper, zonder dat Edebex moet nagaan of ze wordt nagekomen. In geval van de niet-naleving van deze verplichting zal Edebex in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen en/of schade die eruit zou voortvloeien, van welke aard dan ook.

  1. Bijzondere vorderingen

Aangezien Verkopers van vorderingen actief in de Belgische bouw-, beveiligings- of vleessector onderworpen zijn aan sociale en fiscale inhoudingen om de vergoeding van eventuele schulden die deze laatsten zouden moeten betalen aan belastingdiensten of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) te garanderen, zijn hun vorderingen op Belgische schuldenaars onderhevig aan de volgende specifieke voorwaarden:

De vordering van de Verkoper wordt slechts gedeeltelijk aan de Koper overgedragen tegen 40 %, 45 of 50 % van het nominale bedrag van de oorspronkelijke factuur. De aanbevolen verkoopprijs en de aan Edebex gefactureerde kosten en commissies op grond van artikel 7 van de Algemene Voorwaarden worden berekend op het aan de Koper overgedragen gedeelte, zoals vermeld in de op het Edebex-platform gepubliceerde verkoopofferte.

Om de ontvangst van door de overgedragen Schuldenaar verschuldigde betalingen te centraliseren, geven de Koper en de Verkoper, krachtens deze Bijzondere Voorwaarden, Edebex uitdrukkelijk de volmacht om de overgedragen Schuldenaar te informeren dat het totale bedrag van de oorspronkelijke vordering zal moeten worden ingelost op de Derdenrekening van Edebex. Edebex zal de ontvangen bedragen dan verdelen onder de Verkoper en de Koper op basis van de respectievelijke rechten van deze laatsten op de oorspronkelijke vordering, rekening houdend met de plaatsgevonden Verkoop, waarbij de Koper eerst zijn deel vergoed zal krijgen. In het kader van deze gedeeltelijke vorderingsoverdracht is Edebex ten aanzien van de Verkoper alleen gehouden om het bedrag te innen dat hem toekomt na betaling van de Koper, en aan hem onverwijld het op grond van de door de Verkoper verleende inningsvolmacht verkregen saldo te storten overeenkomstig de onderhavige bepalingen. Onder geen omstandigheid zou Edebex verplicht kunnen worden om herinnerings- of terugvorderingsmaatregelen te treffen van eerder welke aard ten aanzien van de overgedragen Schuldenaar voor het deel van de vordering dat hetgeen aan de Koper overdragen overschrijdt. De gegarandeerde tussenkomst van de Kredietverzekeraar is bovendien slechts beperkt tot de effectief aan de Koper overgedragen rechten.

Daarnaast moet de Verkoper, vooral in de bouwsector waar een contractuele of wettelijke garantie van toepassing is, vóór de overdracht het bewijs leveren dat de garantie niet in de factuur is opgenomen en zal daarom niet worden afgetrokken van het bedrag van die laatste. In voorkomend geval zal de Verkoper slechts een gedeeltelijke overdracht van zijn vordering kunnen doen (nominaal bedrag – bedrag van de in de factuur opgenomen garantie).

  1. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is als enige geldig in geval van een geschil met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van deze Bijzondere Voorwaarden. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel (België) zijn als enige bevoegd voor de beslechting van dergelijke geschillen.

Supply Chain Finance