Privacybeleid

EDEBEX neemt de bescherming van uw persoonsgegevens heel ernstig. In dit privacybeleid lichten we toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat we ermee doen en voor welke doeleinden.

We leggen ook uit welke rechten u hebt en hoe u ze kunt uitoefenen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679) (“AVG”) en de nationale wetten inzake gegevensbescherming.

EDEBEX is de verwerkingsverantwoordelijke in de betekenis van de AVG.

Dit zijn onze volledige contactgegevens:

EDEBEX NV
Jules Cockxstraat 8-10 in 1160 Brussel
+32 2 245 45 45
E-mail: support@edebex.com

Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw rechten onder de AVG uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: privacy@edebex.com.

1. Voor wie is dit privacybeleid bestemd?

Dit beleid is gericht aan onze klanten en potentiële klanten, de bezoekers van onze website, onze leveranciers en zakenaanbrengers en andere belanghebbenden of partijen die met ons in contact staan.

2. Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons hebt toegestuurd in het kader van de overeenkomst die met EDEBEX werd afgesloten of die u met ons wenst af te sluiten, zoals uw contactgegevens en informatie over het contract. Deze informatie is nodig om uw contract met EDEBEX uit te voeren.

a) Wij kunnen telefoongesprekken met onze callcentermedewerkers opnemen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verzekeren.

b) Bovendien verwerken we ook gegevens die we hebben verkregen van externe bronnen, zoals externe databases en commerciële partners, voor prospectiedoeleinden. Als u wilt weten van welke externe bron uw persoonsgegevens afkomstig zijn, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het bovenvermelde adres.

c) Verder verzamelen wij, wanneer u onze website bezoekt, informatie over uw browser, IP-adres enz., onder meer opdat u onze website zo efficiënt en comfortabel mogelijk kunt gebruiken en om onze IT-systemen te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten. Deze gegevens worden verzameld aan de hand van cookies. (Zie ook sectie 7 hierna.) Deze gegevens worden ook gebruikt door de analysetools die wij gebruiken voor online marketing doeleinden.

d) Ten slotte kunnen wij de voormelde gegevens opslaan als gevolg van wettelijke verplichtingen en/of met het oog op de strijd tegen witwaspraktijken en terrorisme.

3. Wissen van uw persoonsgegevens

Wij wissen uw persoonsgegevens zodra het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, ophoudt te bestaan. Nadat het doel ophoudt te bestaan, zullen uw gegevens enkel worden bewaard indien dat wettelijk verplicht is.

In het kader van de strijd tegen witwaspraktijken en terrorisme worden de gegevens vermeld onder a., b. en c. bewaard gedurende de volgende periode:

a) De gegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van een (toekomstige) overeenkomst, zullen worden gewist na 10 jaar.

b) Telefoongesprekken zullen worden gewist na 10 jaar.

c) De gegevens die van externe bronnen worden verkregen voor prospectiedoeleinden, zullen worden gewist na 10 jaar.

d) De informatie die wordt verzameld na uw bezoek aan onze website, zal worden gewist in overeenstemming met Sectie 7) Cookies.

4. Doorzending van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgezonden naar onze leveranciers, onderaannemers en zakenaanbrengers, die diensten verstrekken, waaronder het verwerken van gegevens voor onze rekening.

Deze partijen kunnen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de uitvoering van hun taak en binnen de beperkingen van onze instructies.

Wanneer onze leveranciers en onderaannemers zijn gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zal EDEBEX gepaste voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen voorzien om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren.

Uw gegevens kunnen ook worden doorgezonden naar onze partners, zodat deze partijen u direct marketing communicatie kunnen toesturen, tenzij u zich tegen die doorzending hebt verzet.

Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens doorzenden naar publieke overheden of andere derde partijen wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn.

5. Veiligheidsmaatregelen

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging en ongeoorloofde toegang of manipulatie, heeft EDEBEX technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen.

Dat betekent enerzijds dat ons IT-systeem is uitgerust met back-up-, filter- en firewallsystemen, in overeenstemming met de adequate veiligheidsnormen binnen de sector, en anderzijds dat onze werknemers op de hoogte zijn gebracht van de risico’s van inbreuken in verband met gegevens en zijn opgeleid om correct om te gaan met uw persoonsgegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens strikt beperkt is tot die personen die daartoe gemachtigd zijn om hun taken uit te voeren.

6. Uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen

Onder de AVG hebt u de volgende rechten, die u kunt uitoefenen door te e-mailen naar onze functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: privacy@edebex.com.

Recht op inzage: U hebt het recht te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en welke persoonsgegevens over u worden verwerkt.

Recht op rectificatie: U kunt ons vragen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren en/of aan te vullen.

Recht op wissing: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen, onder andere als zij niet of niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt, of wanneer u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.

Recht op beperking van de verwerking: Op bepaalde voorwaarden hebt u het recht om een beperkte verwerking te vragen. In dat geval zal EDEBEX, met uitzondering van het opslaan, uw gegevens enkel verwerken met uw toestemming of voor het opstellen of indienen van of ter verdediging in rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van derden, of om gewichtige redenen van algemeen belang.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Als dat technisch haalbaar is, hebt u het recht te vragen uw persoonsgegevens door te zenden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: U hebt het recht contact op te nemen met de relevante toezichthoudende autoriteiten als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

Ten slotte, als de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming, hebt u op elk ogenblik het recht uw toestemming in te trekken.

U kunt uw toestemming kosteloos en zonder motivering intrekken wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden.

7. Cookies

Zoals we hebben uitgelegd in sectie 2) d., maken wij op onze website gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestand dat een website via uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst, zodat de website uw browser kan herkennen en zich bepaalde informatie kan herinneren.

Wanneer u op de website van EDEBEX komt, zal er een pop-upbericht verschijnen waarin u wordt gemeld dat er cookies worden gebruikt. Door onze website te gebruiken, stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken.

Als u uw toestemming wilt intrekken, kan dat door alle cookies te blokkeren via uw browserinstellingen. Het is echter wel mogelijk dat bepaalde functies op onze website niet werken als u cookies weigert. Als u die niet aanvaardt, kan dat ertoe leiden dat bepaalde functies niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn.

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

Strikt noodzakelijke/sessiecookies
Deze cookies geven u de mogelijkheid onze website en de mogelijkheden die ze biedt, te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen diensten die u aanvraagt, niet worden verstrekt. Zij worden gewist zodra u de browser afsluit.

Functionaliteitscookies
Aan de hand van deze cookies kan de website zich de keuzes herinneren die u maakt (zoals uw taal of uw land) om uw volgende bezoek makkelijker te maken. Zij worden gewist na 30 dagen.

Prestatiecookies
Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Zij zijn anoniem en bieden ons de mogelijkheid het aantal bezoekers te tellen en te herkennen en te zien hoe bezoekers door onze website navigeren.

Analyse- en publicitaire cookies
Deze cookies onthouden dat u onze website hebt bezocht en kunnen ons helpen uw profiel op te stellen. Zij zullen 30 dagen op uw apparaat worden opgeslagen, tenzij u ze eerder manueel verwijdert.

Sociale media cookies
Dankzij deze cookies kunt u een verbinding maken met sociale media netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en YouTube. Zij zullen 30 dagen op uw apparaat worden opgeslagen, tenzij u ze eerder manueel verwijdert.

Calculate how much you would receive for your invoice?

days
You will receive from the buyer of the invoice
The selling fees for Edebex (fix and variable) will be charged separately (starting from 1% of the invoice amount)

Bereken snel de verkoopprijs van uw factuur

days
U ontvangt van de koper
De verkoopkosten op Edebex (vaste en variabel) worden apart afgehouden (vanaf 1% van het factuurbedrag).