Hoe kunt u onderhandelen over een gespreide betaling met de btw?

TVA-liquidite-probleme-retard

Uw driemaandelijkse btw-betaling veroorzaakt maar al te vaak stress. En terecht, heel wat ondernemers durven nogal eens te vergeten dat het geld van de btw slechts tijdelijk op hun rekening staat. Het is dus ook niet de bedoeling dat het voor iets anders wordt gebruikt. Wat moet u doen als u een liquiditeitsprobleem hebt om uw schuld te betalen?

De enige die u betalingsfaciliteiten kan toekennen, is de ontvanger van het btw-kantoor waar u onder ressorteert. Dat is dus de persoon die u moet aanspreken. De gegevens vindt u op de documenten die u van de Administratie van de Inning en de Invordering ontvangt.

Wanneer moet u een spreiding van betaling vragen?

Iedere natuurlijke persoon (zelfstandige) of rechtspersoon (onderneming) is btw-plichtig. Iedere btw-plichtige heeft een ‘btw-rekening’ met daarop de uitgevoerde betalingen en terugbetalingen, evenals de eventuele boetes en interesten. Als u de verschuldigde btw niet tijdig betaalt, zal de btw-controledienst het volledige saldo van de lopende rekening op een ‘speciale rekening’ plaatsen.
Concreet zal de overzetting naar de speciale rekening pas plaatsvinden aan het einde van de 2e maand volgend op de 23e dag van de maand waarin u uw btw-rekeningoverzicht krijgt. Voor uw btw-overzicht van januari zal de overdracht dus pas eind maart gebeuren. Het is pas op dat ogenblik dat u gespreide betalingen kunt aanvragen.

Uw ontvanger is als enige bevoegd

De toekenning of de weigering van een aanzuiveringsplan is de exclusieve bevoegdheid van uw btw-ontvanger en zijn beslissing is definitief. Zijn bevoegdheden op het vlak van invordering gaan heel ver. Hij kan zelfs direct contact opnemen met uw klanten en hen vragen de bedragen die ze u verschuldigd zijn, rechtstreeks aan hem over te maken. Vergeet niet dat hij dankzij de btw-listing die u moet indienen, een lijst van al uw klanten heeft.
Als er op die manier wordt ingevorderd, zal dat uw commerciële imago ontegensprekelijk schaden, met bovendien alle mogelijke financiële gevolgen van dien.

Steek uw kop zeker niet in het zand!

Zodra u merkt dat u uw btw misschien niet tijdig zult kunnen betalen, moet u meteen actie ondernemen. Steek uw kop niet in het zand vóór er problemen opduiken, en ga u achteraf ook niet verstoppen, d.w.z. als u uw btw-rekeninguittreksel ontvangt! Daar houdt de administratie niet bepaald van. U staat ook sterker in de onderhandelingen als uw achterstand maar één kwartaal bedraagt.

Toon dat u te goeder trouw bent en respecteer het plan

Neem contact op met de ontvanger en toon hem dat u de intentie hebt zo snel mogelijk te betalen. Bepleit uw zaak en uw wens om snel wat aan uw situatie te doen. Leg cijfers voor en zet alles op papier, zo gedetailleerd mogelijk. Beter nog, maak een afspraak met hem, zodat u alles ten gronde kunt uitleggen. U kunt u ook laten bijstaan door uw boekhouder. Doe in de mate van het mogelijke een eerste storting op het moment waarop u uw vraag stelt. Door zo proactief te zijn, vergroot u uw kans op een positief antwoord. Als de onderhandeling een positief resultaat oplevert, zal een spreiding toegestaan worden over ten hoogste vier tot zes maanden. Zorg dat u de overeengekomen deadlines scrupuleus nakomt.

Verwijlinteresten

Als u uw btw na de vervaldag betaalt, zult u helaas rekening moeten houden met maandelijkse verwijlinteresten op het verschuldigde bedrag. Het maandelijkse tarief bedraagt momenteel 0,8%. Een voorbeeld: voor de aangifte over het eerste kwartaal van 2017 moet u 1.569 euro btw betalen tegen uiterlijk 20 april 2017. U betaalt pas op 15 september 2017. U moet dus verwijlinteresten betalen van 21 april tot 20 september (5 maanden). Het bedrag van de interesten is dus 1.560 euro x 0,8% x 5 maanden = 62,4 euro. Krijgt u een spreiding van uw btw-schuld toegekend? Des te beter, maar de verwijlinteresten blijven lopen… Tenzij u een vrijstelling vraagt, al is de administratie zeker niet verplicht u die toe te kennen.

Overigens zal de administratie u ook een boete van 15% op de totale som opleggen!

Wat als de controleur weigert?

Als de ontvanger u geen betalingsfaciliteiten wilt toestaan, is er helaas geen enkele rechtbank die zijn beslissing teniet kan doen. In dat geval kunt u alleen nog contact opnemen met de Fiscale Bemiddelingsdienst (Koning Albert II-laan 33 bus 46 – 1030 Schaarbeek). Weet wel dat dit geen beroepsprocedure is, enkel een vraag om een tweede mening. Blijft het antwoord negatief? Denk er dan aan dat u bij de handelsrechtbank nog altijd een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie kunt indienen [link naar de blog] door een minnelijk of collectief akkoord om de opschorting van uw schulden te verkrijgen. U kunt ook een lening vragen aan uw bank om uw btw-schuld af te lossen, en die zal u minder kosten dan de boete van de administratie en de verwijlinteresten!

Probeer de schulden niet te laten opstapelen

Door u geen uitstel van betaling toe te staan, probeert de ontvanger u soms de ogen te openen en u ertoe aan te zetten een duidelijke beslissing te nemen over de toekomst van uw onderneming. Uw beste bondgenoot is dus voorzichtigheid vooraf. De ideale oplossing is alle btw op een aparte rekening te plaatsen naarmate uw klanten u betalen en daarbij goed voor ogen te houden dat de beschikbare liquiditeiten op de gefactureerde bedragen altijd de nettobedragen zijn, dus de bedragen zonder btw. Als dat niet lukt, is het beter de btw-administratie te tonen dat u van goede wil bent door regelmatig voorschotten te betalen, hoe klein ook. En vergeet ook niet dat een akkoord enkel geldt voor het verleden: voor nieuwe fiscale schulden is een nieuwe aanvraag nodig… en dus ook een nieuw akkoord!