Een lening voor uw bedrijf? Dit is waar uw bankier naar kijkt…

crédit-entreprise-banquier

Bankkredieten zijn vaak een stresserende zaak. En dat is ook begrijpelijk, uw bankier zal uw financiële situatie nauwkeurig onder de loep nemen om na te gaan of u hem wel zult kunnen terugbetalen. Waar let hij dan allemaal op?

Uw bankier zal eerst uw onderneming volledig bekijken: de rechtsvorm, het aantal vennoten, de kernactiviteit en de sector. En laten we eerlijk zijn: sommige sectoren liggen nu eenmaal niet in de gunst bij de banken, vooral die waar het aantal faillissementen groot is. Hebt u zelf al een faillissement achter de rug? “Het heeft geen zin dat te verbergen, want uw bankier komt het toch te weten“, zo zegt Isabelle Montaigne, docente financiën aan de École supérieure des affaires in Namen. “Net als bij een sollicitatiegesprek is het cruciaal dat u aantoont dat u lering hebt getrokken uit uw fouten.”

Kan uw onderneming u overleven?

Hoe zal het de onderneming vergaan als u er niet meer bent?“, vraagt Isabelle Montaigne. U denkt misschien niet aan het ergste, maar uw bankier zal dat zeker in uw plaats doen. “Hij zal nagaan in welke mate de onderneming afhankelijk is van u of uw knowhow. De bank kan u bijvoorbeeld een overlijdensverzekering voorstellen. Maar u zou ook eens kunnen nadenken over een plan om uw onderneming over te laten aan uw kinderen of aan een nieuwe vennoot.” In dezelfde logica zal uw bankier ook kijken naar uw klanten en leveranciers, en ook naar hun aantal en hun respectieve gewicht. Als u van één enkele klant afhangt, is de kans ook reëel dat de bank het risico te groot acht…

Kunt u goede resultaten voorleggen?

Vervolgens wordt gekeken naar de winst of het verlies van uw onderneming in het afgelopen boekjaar. Uw bankier zal ook de evolutie van het resultaat bekijken in vergelijking met de voorgaande boekjaren. Denk eraan dat zwakke cijfers niet noodzakelijk een handicap zijn. Zolang u ze maar kunt rechtvaardigen. Omzet gedaald? Misschien hebt u er wel een slecht betalende klant uit gegooid. Omgekeerd kan een ongecontroleerde stijging van uw omzet liquiditeitsproblemen veroorzaken. “In ieder geval is het absoluut noodzakelijk dat u uw rekeningen documenteert en dat u goed communiceert met uw bankier.

Hoeveel werkingsmiddelen hebt u nodig?

Geld is de zenuw van de oorlog voor kmo’s en de behoefte aan werkingsmiddelen is een waardevolle indicator van de financiële gezondheid van uw bedrijf. Die meet immers het bedrag aan liquiditeiten dat nodig is om uw activiteit draaiende te houden. Anders gezegd, dat is het geld dat u nodig hebt om uw leveranciers, de lonen van uw werknemers en de ingekochte voorraden te betalen. Uw bankier zal dus in detail analyseren hoe u de nodige middelen genereert. “Vergeet nooit dat het beter is dat u dit stuk van uw balans op lange termijn nooit moet financieren met een kaskrediet op korte termijn. Maar in de praktijk hebben veel ondernemers geen andere optie…

Zijn uw klanten goede betalers?

Verder in de analyse zal uw bankier ook de betalingstermijnen van uw klanten bekijken. Daarmee wil hij nagaan of sommige van uw vorderingen een wanbetalingsrisico inhouden. Hoe? Door de gemiddelde termijn te meten tussen de uitgifte van uw facturen en het moment waarop de betaling wordt ontvangen. Deze indicator wordt uitgedrukt in dagen en kan in uw nadeel spelen als hij te hoog is. Als dat het geval is, zorg dan dat u een verklaring klaar hebt!

Wat staat er nog op uw bankrekening?

De liquiditeiten vertegenwoordigen al het geld waarover u onmiddellijk kunt beschikken. Zij zullen uw bankier een idee geven van de solvabiliteit en de kaspositie van uw onderneming. Het lijdt geen twijfel dat hij zich gerustgesteld zal voelen als er genoeg liquiditeiten op uw bankrekening staan. We herhalen nog eens dat de belangrijkste toekomstige bron van liquiditeiten voor uw onderneming nog altijd uw handelsvorderingen blijven, ongeacht of die vervallen zijn of niet. Geef uw kaspositie daarom een boost…

Wat is uw leningscapaciteit?

De bank zal ook uw mogelijkheid tot zelffinanciering bekijken, namelijk uw capaciteit om middelen te genereren. Die notie zal fundamenteel zijn om te berekenen in welke mate u uw schulden zult kunnen terugbetalen. “Concreet zal uw bankier nagaan of de nettowinst plus de afschrijvingen over een gegeven periode volstaan om alle terugbetalingen (hoofdsom plus interesten) waar u tegenaan kijkt, ook te kunnen nakomen.

En dat is nog niet alles…

Uw bankier zal onder meer ook nog uw eigen financiële inbreng in de vennootschap bekijken. Met andere woorden, hoe meer geld u zelf in uw bedrijf stopt, in kapitaal of op de rekening-courant, hoe positiever het signaal dat u aan uw bank geeft.

Wees voorbereid!

Bespreek uw financiële situatie met uw boekhouder. Hoe vollediger uw dossier, hoe meer u alles goed onder controle lijkt te hebben. Speel tijdens het gesprek open kaart met uw bankier. “Een krediet toekennen, dat staat gelijk met iemand uw vertrouwen schenken“, onderstreept Isabelle Montaigne. Als het resultaat negatief uitpakt, aarzel dan zeker niet om samen met uw bankier na te denken over de toestand van uw dossier en eventuele mogelijkheden om daar verandering in te brengen.