Moeite om uw sociale bijdragen te betalen? Vraag om gespreide betalingen!

difficultés-payer-cotisations-sociales-étalement

Is uw liquiditeitspositie wat krap? Concentreer u op uw sociale en fiscale schulden! Voor uw sociale bijdragen kunt u bijvoorbeeld betalingsfaciliteiten krijgen. Wij leggen uit hoe…

Net zoals iedere ondernemer hebt u het misschien af en toe wel eens moeilijk om uw financiële verplichtingen na te komen. Een van die verplichtingen zijn uw sociale bijdragen voor zelfstandigen. Die zijn verplicht en moeten ieder kwartaal worden betaald aan uw socialezekerheidskas (SZK). En hier geldt hetzelfde als voor al uw sociale en fiscale schulden: als u de situatie laat aanslepen, zou de rekening wel eens heel gepeperd kunnen zijn. Eerst zijn er de verhogingen en interesten wegens laattijdige betaling, die bij vertragingen al verschuldigd zijn nog vóór een eventuele gerechtelijke invorderingsprocedure wordt opgestart. Bovendien brengt u uw dekking door het ziekenfonds en de terugbetaling van uw medische kosten in gevaar! U onderneemt dus beter zo snel mogelijk actie…

Vraag om een aanzuiveringsplan!

Eerste reflex: neem meteen contact op met uw adviseur bij uw SZK om te vernemen welke procedure u moet volgen. In vele gevallen vindt u ook een aanvraagformulier voor gespreide betalingen op de website. Wat controleert het organisme?

  • Of uw voorstel voor gespreide betalingen redelijk is. Spreek misschien even met uw boekhouder voor u het formulier verstuurt;
  • Indien van toepassing, of u eerdere betalingsfaciliteiten altijd goed bent nagekomen. Na twee opeenvolgende aanzuiveringsplannen die niet werden gerespecteerd, zult u geen enkele vorm van gespreide betaling meer toegekend krijgen;
  • Of er niet al een gerechtelijke procedure tegen u loopt. Is dat wel het geval? Neem contact op met de geschillendienst van uw kas.

Plan aanvaard? Goed nieuws…

… maar let op, want u moet een aantal voorwaarden respecteren:

  • U moet een voorschot van ten minste 30% betalen;
  • U moet uw nieuwe kwartaalbijdragen tijdig blijven betalen;
  • U moet weten dat het aanzuiveringsplan over ten hoogste 12 maanden kan lopen (24 maanden in uitzonderlijke gevallen);
  • U moet beseffen dat de boetes wegens laattijdige betaling blijven gelden! Dat gezegd zijnde, is er echter niets dat u belet de opheffing ervan te vragen. Dat kan via een formulier dat u naar uw SZK kunt sturen en waarin u uw verzoek kunt motiveren. De uiteindelijke beslissing ligt bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (INASTI)…;
  • En ten slotte, respecteer de betalingstermijnen. Zo niet, dan riskeert u het saldo onmiddellijk te moeten betalen.

Uw aanvraag voor gespreide betaling werd geweigerd…

In dat geval hebt u er alle belang bij toch betalingen te doen op basis van uw financiële mogelijkheden. Daardoor zal niet alleen de hoofdsom van uw schuld dalen, u vermindert er ook het totaal van de boetes mee. Vergeet ook niet dat uw bijdragen periodiek moeten worden betaald. Ook al moet er pas aan het einde van het kwartaal worden betaald, er is niets dat u belet maandelijkse stortingen te doen. Een manier om uw kaspositie wat ademruimte te geven