Zit uw klant in een gerechtelijke reorganisatie? Grijp snel in!

reorganisation-judiciaire-creances-client

Een van uw klanten heeft een gerechtelijke reorganisatie aangevraagd voor zijn onderneming. U maakt zich – terecht – zorgen over de betaling van uw openstaande facturen. Wat is daarvan aan en hoe neemt u de juiste beslissingen?

De reddende procedure of de laatste halte naar het faillissement? En ding is zeker: de gerechtelijke reorganisatie van uw klant voorspelt weinig goeds voor uw openstaande facturen. We zullen er geen doekjes om winden: ook al leidt een gerechtelijke reorganisatie niet altijd tot een stopzetting van de activiteiten, toch is er weinig kans dat u alle verschuldigde bedragen zult kunnen recupereren.

Twee tot zes maanden zonder te betalen?

Concreet betekent een gerechtelijke reorganisatie dat uw klant ernstige betalingsproblemen heeft en een tijdje respijt wil om zijn verplichtingen na te komen. In het kader van de gerechtelijke reorganisatie heet dat de “opschortingstermijn”, zoals voorzien in de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Zodra de aanvraag is ingediend, worden de betalingsverplichtingen van uw klant tegenover al zijn schuldeisers opgeschort gedurende een periode van 2 tot 6 maanden die ten hoogste één keer hernieuwbaar is. Dat opschortende effect moet hem de mogelijkheid bieden een collectief akkoord te sluiten met zijn schuldeisers. De procedure kan ook uitmonden in een onderhands akkoord (met ten minste twee schuldeisers) voor de overdracht van de onderneming of een deel daarvan. In elk geval is er niets dat u belet uw klant te proberen overtuigen zijn schuld tijdens de opschortingsperiode toch te betalen.

Volg uw onbetaalde factuur op

Uw facturen zullen dus heel waarschijnlijk een tijdje in de koelkast verdwijnen. Zodra de reorganisatieprocedure door collectief akkoord is geopend (binnen de 14 dagen), is uw debiteur verplicht u op de hoogte te brengen (eventueel via e-mail) van het exacte bedrag van de openstaande vorderingen. En als het meegedeelde bedrag niet correct is? Of erger nog, wat als hij vergeet uw vordering te vermelden? In beide gevallen doet u er goed aan meteen in actie te komen:

  • Ofwel door hem via aangetekend schrijven te vragen de informatie te corrigeren;
  • Ofwel door de som te betwisten bij de bevoegde rechtbank;
  • Ofwel door zelf de vordering aan te geven bij de afgevaardigde rechter.

Weet ook dat u op elk moment het dossier van de gerechtelijke reorganisatie kunt raadplegen om na te gaan of uw onbetaalde factuur erin voorkomt en correct wordt vermeld. Daar vindt u onder meer een toelichting bij de gebeurtenissen, de boekhoudkundige situatie van uw klant van minstens de vorige drie maanden, de lijst van zijn schuldeisers evenals de herstelmaatregelen en -voorstellen.

Zorg dat u erbij bent als de schuldeisers worden gehoord

Nog steeds in het kader van het collectieve akkoord zal een reorganisatieplan worden opgesteld om de herstelvoorwaarden van uw klant te regelen. Concreet betekent dat vaak een vermindering van het bedrag van de vorderingen of langere betalingstermijnen. Zodra het document klaar is, zal u worden uitgenodigd voor de zitting voor de schuldeisers. Het doel is over het herstelplan te stemmen en het door minstens de helft van de schuldeisers te laten goedkeuren. Uw aanwezigheid is dus belangrijk om uw rechten te doen gelden. Controleer onder meer of het te ontvangen bedrag van uw vordering niet kleiner is dan 15% van de verschuldigde som en dat u niet wordt achtergesteld in vergelijking met een andere schuldeiser in een identieke situatie. Na goedkeuring van het plan is uw klant verplicht het uit te voeren zoals het is vastgelegd. Doet hij dat niet, dan hebt u het recht hem te dagvaarden om het reorganisatieplan te laten herroepen. En dat is het terug naar af.

Blijf leveren, maar eis onmiddellijke betaling

Het uitstel dat uw klant geniet, schorst de lopende contracten dus niet (behalve in geval van contractuele nalatigheid vóór de opschortingsperiode). U moet uw verbintenissen dus blijven nakomen en dat is ook in uw voordeel. Want zo niet, dan komt er geheid een faillissement van. Maar in tegenstelling tot de bestaande vorderingen, die zijn ‘bevroren’, belet niets u om de onmiddellijke betaling te eisen van de facturen die worden opgesteld tijdens de gerechtelijke reorganisatie vooraleer u nog andere goederen of diensten levert. Indien u desondanks met nieuwe onbetaalde facturen te maken krijgt, zullen uw nieuwe facturen onder bepaalde voorwaarden bevoorrechte status kunnen krijgen, omdat ze ‘boedelschulden’ worden.

Last but not least…

In elk geval zal de gerechtelijke reorganisatie nadelig zijn voor u. Daarom is de beste oplossing om de negatieve effecten te vermijden, vooraf te reageren, door uw uitstaande factuurbedragen zoveel mogelijk te beperken door ze strikt op te volgen.